NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Skin and More Beauty és Jerkovics Bogi „Női Jó-Lét csomag” nyereményjáték, részvételi és játékszabályzata

 1. A nyereményjáték Szervezője és Lebonyolítója

Skin and More Magyarország Kft. (székhelye: 2083 Solymár, Hegy utca 3/A cégjegyzékszáma: 13 09 222826)

 1. Részvételi feltételek 

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a Játékból kizárt személyek körébe nem eső, továbbá saját Instagram profillal („Instagram profil”) rendelkező természetes személy („Játékos”), aki a Játék időtartama alatt 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott Instagram posztban meghirdetett feladatot és megfelel a feladatban való részvétel feltételeinek.

2.2. A Játékban való részvétel 2.1. pontban foglaltak melletti további feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos Instagram profiljának nyilvánosnak kell lennie.

2.3. A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”), valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező (https://www.instagram.com/skinandmorebeauty/) Instagram oldalán („Rajongói oldal”) kommentben megadott nevét, Instagram profil képét, a Rajongói oldalon beküldött nevezési hozzászólását közzé tegye, valamint nyertesség esetén a Játékossal való kapcsolatfelvételt követően a Játékos teljes nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben a lenti adatvédelmi tájékoztatásnak megfelelően kezelje.

2.4. A Játékos (nyertességtől függetlenül) jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Játékosok nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban, valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pályázatban szereplő kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Amennyiben Szervező biztosítja a Nyeremény személyes átvételét a Nyertes számára, úgy Nyertesről a nyeremény átvétele során hang-, illetve videofelvételt és fénykép készíthető a Szervező által, valamint a Szervező a hang-, illetve videofelvételt és fényképet reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen jogosult felhasználni a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

2.5. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 1. A játék időtartama

A Játék 2023.12.01. napján 10 óra 00 perc 00 mp-től 2023.12.13. napján 20 óra 00 perc 00 mp-ig tart és egy fordulóban zajlik. A jelentkezéseket ezen időszak alatt lehet érvényesíteni.

 1. A játék menete

4.1.  A Játékos a Játékban való részvételhez felkeresi a Szervező Rajongói oldalát, majd az ott közzétett nyereményjáték felhívás alapján eleget tesz a felhívásban foglalt feltételeknek („Pályázat”). A nyereményjáték felhívás poszt formájában 2023.12.01. napján 10 óra 00 perc 00 mp-kor kerül ki a Szervező, a Sense Magyarország és Jerkovics Bogi Instagram oldalára.

Játssz Te is a „Skin and More Beauty 40.000 Ft értékű arckezeléséért, a 44.000 Ft értékű Jerkovics Bogi kedvenc Sense arckezelési termékeiért, egy Bogi által felajánlott 10.000 Ft értékű kuponért, amely beváltható prémium vagy médium tanácsadási csomagra, személyes főzőtanfolyamra vagy fogyást segítő e-book vásárlásra, továbbá egy 6.000 Ft értékű limitált kiadású mentes desszertek könyv” közös nyereményjátékán!

A Játékos a Szervező Rajongói oldalán, vagy a Sense Rajogói oldalán, vagy Jerkovics Bogi Rajongói oldalán megosztott poszt leírásában kommentben válaszol a jelen Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott ideje alatt. A Játékosnak érvényes Pályázat leadásához a következőket kell tennie:

a.)    A @skinandmorebeauty, a @sense.hungary és a @jerkovics_bogi oldalak bekövetése!

b.)    A @skinandmorebeauty Instagram oldalán lévő nyereményjáték bejegyzésének kedvelése (like) a Játékos által!

c.)     A Játékos egy ismerősének, párjának vagy barátjának megjelölése kommentben, aki szintén örülne a nyereménynek!

4.2. A Játék teljes időtartama alatt egy Játékos korlátlan Pályázat nevezésére jogosult, tehát több kommenttel is pályázhat. Egy kommentben több személy is megnevezhető, megjelölhető.

4.3. A Játékosok a Játék során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (pl. Instagram profil törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Pályázatokat a Játékszabályzat előírásainak teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost – saját, önálló döntése szerint – a Játékból kizárhatja. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

4.4. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Instagram profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

4.5. A Játékos a Játékban történő részvétellel kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére bárminemű ellentételezés (így különösen díjazás) nélkül.

4.6. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a jelentkezések, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (ii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (x) jogsértőek, (xi) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törölheti, saját döntése szerint.

4.7. A Szervező és Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött jelentkezések nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

4.8. A jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek való megfelelés ellenőrzése végett a Szervező vagy Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján. A Játékból – a Szervező vagy Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen, nem létező személyeket tartalmazó profillal, vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

4.9. A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan jelentkezés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a https://www.instagram.com/skinandmorebeauty/ oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

 1. Nyertes(ek) és a kiválasztás módja

5.1. A Játék időtartama alatt összesen 1 (egy) db nyertes („Nyertes”) kerül kiválasztásra úgy, hogy a Lebonyolító a Játékban részt vevő Pályázatok közül 1 (egy) db Nyertest és 2 (kettő) db Pótnyertest választ ki véletlenszerű sorsolás útján. A sorsolás időpontja: 2023.12.15. 12:00 óra. A sorsolás nem nyilvános, a sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyet a Szervező a sorsolást követő 5 évig megőrzi.

5.2. A Szervező a nyeremény átadásának pillanatáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabályban foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

5.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5.4. Abban az esetben, amennyiben a Nyertes Pályázata nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, és emiatt kizárásra kerül, helyette a nyertes sorsolásával egyidejűleg kisorsolt tartaléknyertes válik nyertessé. (A jelen pont szerinti sorsolás során a nyertes kisorsolása mellett egy tartaléknyertes kisorsolására is sor kerül.)

 1. Nyeremény

6.1. A Játék során egy (1) darab nyereménycsomag („Nyeremény”): kerül odaítélésre a nyertes Játékos („Nyertes”) számára:

„Női Jó-Lét csomag” nyereményjáték nyereménye 100.000 Ft értékben:

 • Bőrtípusnak megfelelő arckezelés Sense termékekkel 40.000 Ft értékben, 44.000 Ft értékű Sense arckezelési termékek, egy Bogi által felajánlott 10.000 Ft értékű kupon, amely beváltható prémium vagy médium tanácsadási csomagra, személyes főzőtanfolyamra, vagy fogyást segítő e-book vásárlásra és egy 6.000 Ft értékű, limitált kiadású mentes desszertek könyv

6.2. A Nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre nem váltható át és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljanak fel a nyertesnek, azonos értékben azzal, hogy azt a nyertes köteles elfogadni, mint a nyereményt helyettesítő juttatást. A Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremény átadását követően a felhasználás során, vagy azzal összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező és Lebonyolító kizárólag a jelen Játékszabályzat szerinti nyeremény átadására vállal csak kötelezettséget.

 1. Lebonyolítás

7.1. Lebonyolító a Nyertest a Nyereményről elektronikus úton, a Játékos által feltöltött Tartalom alatti Instagram hozzászólás formájában értesíti („Értesítés”), a sorsolást követő 48 órán belül, majd a Nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A Nyertes a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 (nyolc) órán belül köteles üzenet, e-mail vagy telefon útján visszajelezni az Értesítésben megküldött elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a Nyertes ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

7.2. Amennyiben Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, abban az esetben tartaléknyertes kiválasztására kerül sor a Szervező által.

7.3. A Nyereményt a Lebonyolító a Nyertessel történő kapcsolatfelvételt követően egyeztet a kezelés igénybevételének időpontjáról és pontos helyszínéről, hogy az a Lebonyolító Budai vagy Pesti szalonjában történjék-e meg. Ehhez a Nyertes az Értesítést követő 24 órán belül a Lebonyolító részére az általa küldött visszajelzésben megjelöli a teljes nevét, pontos címét, telefonszámát és e-mail címét. A Nyeremény csak 1 (egy) alkalmas kezelés igénybevételére jogosítja fel a Nyertest.

7.4. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a jelentkezést, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a jelentkezésben feltüntetett adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a jelentkezést beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt bármely feltételnek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót és a Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

7.5. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.), a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Személyi jövedelemadó, költségek

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Lebonyolítót a nyeremények fentiek szerinti díjmentes átadásán kívül további semminemű kötelezettség nem terheli.

 1. Vegyes rendelkezések, felelősség

9.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.2. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

9.3. A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nem általa gyártott nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

9.4. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, az Instagram-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Instagram rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

9.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor egyoldalúan megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

9.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve – saját, önálló döntése szerint – felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Instagram profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

9.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

9.8. Az Instagram semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen Játéknak. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozók részére történik.

 1. Információ a játékról

A Játékról részletes információk a https://www.instagram.com/skinandmorebeauty/ oldalán érhetők el. Az adatkezelési tájékoztató megtalálható a Skin and More Beauty Szépségszalonok https://skinandmore.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalán. A Játékról nem teljes körű információk érhetőek el a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül. A Játékosok a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetéséért is a  ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.